REGULAMIN KONFIGURATORA I KARTOTEKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

§ 1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. Administrator/ Administrator Konfiguratora - spółka ALUPROF SA ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000106225, NIP 547-02-42-884, REGON: 070424429, Kapitał zakładowy/wpłacony: 4.028.350 PLN.

2. Administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 punkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2 – nazywanego dalej RODO)- oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

3. Domena – adres w sieci Internet, pod którym dostępny jest Konfigurator.

4. Partner biznesowy – osoba fizyczna lub prawna współpracująca lub potencjalnie zainteresowana współpracą z Administratorem,

5. Regulamin – niniejszy regulamin Konfiguratora B2B ALUPROF SA

6. Serwis, Serwis biznesowy – serwis internetowy strefa.aluprof.eu, powiązany technicznie z narzędziem „Konfigurator”, m.in. w zakresie organizacji bazy użytkowników oraz mechanizmów rejestracji i logowania

7. Konfigurator B2B, Aplikacja – oprogramowanie kalkulacyjne spółki ALUPROF SA dostępne w domenie b2b.aluprof.eu, dostępne także do zalogowania się poprzez serwis strefa.aluprof.eu, umożliwiające Użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług udostępnionych w ww narzędziu,

8. Usługi – usługi elektroniczne udostępniane przez Administratora za pośrednictwem Konfiguratora.

9. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Konfiguratora ALUPROF SA

10. Wnioskujący - każda osoba fizyczna lub prawna wnioskująca o dostęp do Konfiguratora ALUPROF SA

§ 2 Wymogi prawne

1. Każdy Wnioskujący przed rozpoczęciem korzystania z Konfiguratora ALUPROF SA jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

2. Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny bezpłatnie pod adresem Regulamin (link)

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.

4. Każdy Użytkownik Konfiguratora zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3 Wymagania techniczne

W celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Konfiguratora wymagane jest posiadanie przez Użytkownika następującego wyposażenia:

1. Komputer i oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:

a) system operacyjny Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 wyposażony w jedną z poniższych przeglądarek internetowych:

- Google Chrome - najnowsza stabilna wersja,

- Mozilla Firefox - najnowsza stabilna wersja,

- Microsoft Edge - najnowsza stabilna wersja,

- Opera - najnowsza stabilna wersja,

b) system operacyjny iOS wyposażony w przeglądarkę internetową Apple Safari w najnowszej, stabilnej wersji,

c) konfiguracja przeglądarki internetowej:

- włączona obsługa ciasteczek (cookies),

- włączona obsługa JavaScript,

d) do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Acrobat Reader,.

2. Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s.

§ 4 Zasady korzystania z Konfiguratora

1. W celu umożliwienia Wnioskującemu korzystanie z Konfiguratora należy:

a) wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie „Zarejestruj się”,

b) zaakceptować treść niniejszego Regulaminu oraz wyrazić niezbędne zgody zaznaczając w formularzu wymagane okienka tzw. checkbox,

c) aktywować przycisk „Zarejestruj”,

d) potwierdzić zgłoszenie poprzez aktywowanie odnośnika znajdującego się w wiadomości przesłanej na wskazany adres e-mail.

W przypadku użytkownika korzystającego dotychczas z serwisu „Strefa autoryzowana” nie jest wymagana rejestracja do narzędzia „Konfigurator B2B”, w takich przypadkach należy:

 1. wysłać drogą e-mail do Działu Sprzedaży ALUPROF SA wniosek o nadanie dostępu do narzędzia „Konfigurator B2B” lub zalogować się w Strefie autoryzowanej, wejść w „Edycję profilu” a następnie zaznaczyć checkbox „Chcę mieć dostęp do Konfiguratora B2B”

 2. zaakceptować treść niniejszego Regulaminu oraz wyrazić niezbędne zgody zaznaczając w formularzu wymagane okienka tzw. checkbox,

Aby wnioskodawca stał się Użytkownikiem i mógł korzystać z Konfiguratora niezbędne jest zaakceptowanie wniosku przez Administratora i aktywacja dostępu do tego narzędzia.

2. Administrator zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do Konfiguratora wyłącznie dla Partnerów biznesowych Administratora.

3. Z chwilą nadania Wnioskującemu dostępu do Konfiguratora przez Administratora Aplikacji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Aplikacji zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony o świadczenie drogą elektroniczną bezpłatnej usługi dostępu do Konfiguratora.

4. Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć korzystanie z usługi dostępu do Konfiguratora przesyłając zgłoszenie na adres: b2b@aluprof.eu

§ 5 Zasady świadczenia usług

1. Administrator będzie za pośrednictwem Konfiguratora udostępniał nieodpłatnie mechanizm konfigurujący konstrukcje bazujące na produktach ALUPROF SA, kalkulujący ich koszty oraz generujący oferty i zamówienia.

2. Administrator może w dowolnym momencie modyfikować funkcjonalność Konfiguratora bez konieczności informowania o tym Użytkowników.

3. Administrator Konfiguratora zastrzega sobie prawo do zmiany treści umieszczonych w Aplikacji oraz w Regulaminie w dowolnym momencie. O istotnych zmianach Użytkownicy będą informowani drogą e-mail.

4. Użytkownik Konfiguratora wyraża zgodę na otrzymywanie od ALUPROF SA informacji dotyczących zmian w funkcjonowaniu Konfiguratora lub zmian treści regulaminu.5. Konfigurator B2B jest programem kalkulacyjnym, ułatwiającym i przyspieszającym prace związane z wyceną i graficznym przedstawieniem konstrukcji. Zwracamy Państwa uwagę, że przeznaczeniem programu jest jedynie wspomaganie ww. czynności i nie jest on w stanie zastąpić fachowego rozumowania i postępowania. W związku z tym powinien być obsługiwany przez osoby odpowiednio wykwalifikowane, potrafiące obiektywnie ocenić i wykorzystać otrzymane wyniki oraz sprawdzić ich prawidłowość. ALUPROF SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmii za udostępniony program, skutki jego wykorzystania i nie może zagwarantować bezbłędności uzyskiwanych obliczeń. Nie może też brać odpowiedzialności za wynik bezkrytycznego ich wykorzystywania przez użytkowników. Odpowiedzialność za wykonywane przy pomocy Konfiguratora prace spoczywa całkowicie na ich wykonawcy.

6. Wszystkie pliki w formacie graficznym prezentowane i publikowane przez ALUPROF SA w Konfiguratorze mają wyłącznie charakter poglądowy

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Dane w postaci imienia, nazwiska, firmy, adresu e-mail, kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, województwa, NIP, telefonu posłużą jedynie do weryfikacji tożsamości Partnera biznesowego w celu umożliwienia dostępu do Konfiguratora.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z Konfiguratora.

3. Administratorem danych osobowych jest spółka ALUPROF SA ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 819 53 00, e-mail: b2b@aluprof.eu

4. Podane dane będą ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Aluprof SA oraz zewnętrznemu dostawcy usługi administracji Konfiguratorem. W przypadku, gdy dany użytkownik jest klientem jednej ze spółek zależnych ALUPROF SA pracownicy tej spółki także mogą mieć dostęp do danych użytkownika. Dane mogą zostać również ujawnione właściwym organom, o ile będą one do tego upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Informujemy, że dane osobowe użytkowników Konfiguratora nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usługi, aż do momentu rezygnacji z usługi poprzez żądanie zlikwidowania konta dostępu do Konfiguratora, wysłane na adres b2b@aluprof.eu.

7. Informacja o rezygnacji wraz z danymi może być przechowywana przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, a po upływie tego okresu zostaną usunięte.

8. W przypadku gdy Użytkownik Konfiguratora zamierza korzystać z modułu „Kartoteka klientów indywidualnych” i uzupełniać go o dane osobowe swoich klientów w rozumieniu art. 4 punkt 1 RODO dochodzi do powierzenia danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO, gdzie Użytkownik Konfiguratora występuje w roli administratora w rozumieniu art. 4 punkt 7 RODO. W taki przypadku należy z Aluprof SA zawrzeć umowę powierzenia danych poprzez akceptację Regulaminu z dodatkowym §6A, zawierającego zapisy o powierzeniu danych osobowych. W przeciwnym wypadku, korzystanie z modułu będzie niemożliwe. Poinformowanie Aluprof SA o fakcie korzystania z modułu „Kartoteka klientów indywidualnych” leży po stronie Użytkownika Konfiguratora. Można zrobić to podczas rejestracji konta w serwisie lub w trakcie korzystania z Konfiguratora, przez wejście w „Edycję profilu”, zaznaczenie opcji "Chcę korzystać z „Kartoteki klientów indywidualnych” oraz zaakceptowanie ww dokumentu, zawierającego zapisy o powierzeniu danych osobowych.

9. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do żądania od Aluprof S.A dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii. W tym celu należy przesłać informację z żądaniem na adres strefa@aluprof.eu. Użytkownik sam również może zmieniać i aktualizować swoje dane, są one widoczne i możliwe do edycji po zalogowaniu.

10. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Administratora – Panem Michałem Geilke , e-mail: iod_aluprof@grupakety.com tel. +48 33 819 53 00.

12. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych przez Aluprof S.A. znajduje się pod adresem: https://aluprof.eu/firma/rodo

§ 6 A Powierzenie danych osobowych

 1. Użytkownik oświadcza, że jest Administratorem Danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, powierzonych do przetwarzania na podstawie niniejszego Regulaminu.

 2. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Użytkownik powierza ALUPROF SA przetwarzanie danych osobowych swoich klientów w zakresie jaki obejmują pola wyboru modułu „Kartoteka klientów indywidualnych”, a ALUPROF SA zobowiązuje się je przetwarzać w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w RODO, w szczególności w Rozdziale III i IV, jak również w innych przepisach mających zastosowanie do przetwarzania powierzonych danych osobowych.

 3. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia ALUPROF SA wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w szczególności do odniesienia do art. 32 RODO.

 4. ALUPROF SA przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. ALUPROF SA zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych, w tym rejestru czynności przetwarzania danych osobowych zgodnej z art. 30 RODO.

 5. ALUPROF SA oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego, w rozumieniu Państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej zwanym EOG).

 6. ALUPROF SA zobowiązał osoby, które przetwarzają dane osobowe powierzone przez Użytkownika do zachowania danych w poufności poprzez odebranie odpowiednich oświadczeń na piśmie.

 7. ALUPROF SA zapewnia ochronę Danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO.

 8. ALUPROF SA i Użytkownik zobowiązują się ściśle współpracować - w tym za pośrednictwem Inspektorów Ochrony Danych, jeżeli zostali wyznaczeni przez którąkolwiek ze Stron - informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na realizację niniejszej Umowy.

 9. ALUPROF SA ma obowiązek pomagać Użytkownikowi w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

 10. Jeżeli osoba, której dane dotyczą zgłosi się bezpośrednio do ALUPROF SA z prośbą o poprawianie lub usunięcie swoich danych osobowych, wówczas ALUPROF SA niezwłocznie w terminie nie później niż 5 dni przekaże taką prośbę Użytkownikowi.

 11. ALUPROF SA, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Użytkownikowi również wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.

 12. ALUPROF SA po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca ADO wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

 13. ALUPROF SA po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Użytkownikowi w ciągu 48 godzin wraz z oceną ryzyka bazującą na modelu oceny wagi naruszenie. ALUPROF SA umożliwia Użytkownikowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających naruszenie i informuje Użytkownika o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.

 14. ALUPROF SA ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania Danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

 15. ALUPROF SA udostępnia Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Użytkownikowi, Inspektorowi Ochrony Danych Użytkownika lub audytorowi upoważnionemu przez Użytkownika przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich oraz udostępnia Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania z przepisami RODO.

 16. Termin audytu/inspekcji, Strony ustalają wspólnie, jednak z zaznaczeniem, że audyt/inspekcja wymaga uprzedniego poinformowania dokonanego na co najmniej 14 dni przed terminem audytu/inspekcji. Każdorazowo czas i koszt audytu/inspekcji ustalany jest z Użytkownikiem indywidualnie. Koszt audytu/inspekcji ponosi Użytkownik. Audyty/inspekcje mogą odbywać się nie częściej niż raz na kwartał w ciągu okresu trwania umowy, przy czym Strony mogą uzgodnić przeprowadzenie audytu/inspekcji w razie zaistnienia takiej potrzeby. ALUPROF SA dokona wszelkich starań, aby usunąć uchybienia stwierdzone podczas kontroli. Audyt/inspekcja może odbywać się w dni robocze w godzinach pracy ALUPROF SA i nie może zakłócać bieżącej pracy ALUPROF SA, jak również nie może trwać dłużej niż 2 dni robocze, w przypadku kiedy audyt/inspekcja odbędzie się bez utrudnień ze strony ALUPROF SA.

 17. ALUPROF SA niezwłocznie informuje Użytkownika, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

 18. ALUPROF SA może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom w celu wykonania niniejszej Umowy. Użytkownik akceptuje aktualnych podwykonawców i otrzyma przy każdej zmianie odpowiednią aktualizację w formie informacji elektronicznej.

 19. ALUPROF SA jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie Danych niezgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania Danych osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem niezgodnym z RODO i zmianę celu przetwarzania danych.

 20. Wobec wszelkich operacji przetwarzania niezleconych przez Użytkownika, Strony uznają, że ADO danych tych czynności jest ALUPROF SA.

§ 7 Ochrona własności intelektualnej

1. ALUPROF SA z/s przy ul. Warszawskiej 153, 43‑300 Bielsko-Biała jest właścicielem materiałów zawartych w niniejszym Konfiguratorze, za wyjątkiem plików innych firm (kooperantów), odpowiednio opisanych w Aplikacji.

2. Wszelkie prawa do Konfiguratora oraz jego poszczególnych elementów (wyłączając ww. pliki kooperantów) są zastrzeżone na rzecz ALUPROF SA

3. Użytkownik ma prawo do wykorzystywania Konfiguratora wyłącznie na użytek własny jako partnera biznesowego ALUPROF SA , w ramach realizowanych projektów.

4. Użytkownik ma obowiązek zachowania w poufności danych autoryzujących dostęp do Konfiguratora w postaci adresu mail i hasła dostępowego i nie ma prawa udostępniania tych danych osobom trzecim.

§ 8 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych usług, zgłosić błąd w Aplikacji lub propozycję zmiany jego funkcjonalności do Działu Marketingu i Public Relations ALUPROF SA na adres e-mail: b2b@aluprof.eu

2. W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane:

a) dane identyfikujące Użytkownika,

b) dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail,

c) opis problemu.

3. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres e-mail.

§ 9 Odpowiedzialność

1. Administrator Konfiguratora nie gwarantuje ciągłości działania Konfiguratora, która może zostać okresowo przerwana w wyniku wystąpienia czynników wewnętrznych takich jak np. prowadzenie prac konserwacyjnych lub czynników zewnętrznych, nie związanych bezpośrednio z działaniami Administratora Konfiguratora np. w skutek działania siły wyższej, usterki na serwerze obsługującym Aplikacja lub awarii na łączach internetowych.

2. Administrator Konfiguratora nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane przerwą w działaniu Konfiguratora oraz będące skutkiem niezgodnego z Regulaminem lub z prawem wykorzystywania Konfiguratora.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Administrator Konfiguratora zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika.

2. W przypadku wprowadzenia przez Administratora Konfiguratora nowego Regulaminu zapisy w nim zawarte obowiązują od momentu jego publikacji w Serwisie, wyjątek stanowi sytuacja gdy w Regulaminie został określony inny termin jego obowiązywania.

3. Zapisy Regulaminu wiążą Użytkownika z chwilą ich publikacji.

4. Brak akceptacji wprowadzonych w Regulaminie zmian należy zgłosić na adres mailowy b2b@aluprof.eu Konsekwencją zgłoszenia będzie zablokowanie możliwości korzystania z Konfiguratora przez Użytkownika.

5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Konfiguratora mające związek ze świadczeniem usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora Konfiguratora.