Pravidla používání webového servisu Autorizovaná oblast ALUPROF SA

§ 1 Definice

Pojmy použité v těchto Pravidlech znamenají:
1. Administrátor / Administrátor servisu – společnost ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, zapsaná v registru podnikatelů Celostátního soudního rejstříku u Obvodního soudu v Bielsku-Białej, VIII. Hospodářský odbor Celostátního soudního rejstříku, KRS: 0000106225, DIČ: 547-02-42-884, IČ: 070424429, základní kapitál/splacený: 4.028.350 PLN.
2. Administrátor osobních údajů – tímto se rozumí subjekt rozhodující o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů, který je zmíněn v čl. 3 zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (ucelený text – Sb. zák. z r. 2016, částka 922 s pozdějšími změnami).
3. Doména – webová adresa, na které je dostupný Servis.
4. Obchodní partner – fyzická nebo právnická osoba, která spolupracuje nebo má případný zájem o spolupráci s Administrátorem,
5. Pravidla – tato pravidla webového servisu Katalog pro architekty ALUPROF S.A.
6. Servis – webové stránky společnosti ALUPROF S.A. dostupné v servisu Katalog pro architekty dostupném na doméně: architekci.aluprof.eu umožňující uživatelům internetu využívání služeb zpřístupněných v Servisu,
7. Služby – elektronické služby zpřístupňované Administrátorem prostřednictvím Servisu.
8. Uživatel – každá fyzická nebo právnická osoba používající Servis ALUPROF S.A.
9. Žadatel – každá fyzická nebo právnická osoba žádající o přístup do Servisu ALUPROF S.A.


§ 2 Právní požadavky

1. Každý Žadatel, dříve než začne používat Servis ALUPROF S.A., je povinen seznámit se s těmito Pravidly.
2. Pravidla v elektronickém formátu jsou dostupná zdarma na adrese http://strefa.aluprof.eu/regulamin.
3. Uživatel bere na vědomí, že neznalost zásad stanovených v těchto Pravidlech netvoří základ pro žádné nároky nebo reklamace.
4. Každý Uživatel Servisu je povinen dodržovat ustanovení platného polského práva a ustanovení těchto Pravidel. Zejména je zakázáno poskytování a zpracování obsahu s protiprávním charakterem.


§ 3 Technické požadavky

Ke správnému fungování Servisu musí mít Uživatel následující vybavení:
1. Počítač a software s následující minimální technickou specifikací:
a) operační systém Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 vybavený jedním z níže uvedených webových prohlížečů:
– Google Chrome – nejnovější stabilní verze,
– Mozilla Firefox – nejnovější stabilní verze,
– Microsoft Edge – nejnovější stabilní verze,
– Opera – nejnovější stabilní verze,
b) operační systém iOS vybavený webovým prohlížečem Apple Safari v nejnovější, stabilní verzi,
c) konfigurace webového prohlížeče:
– zapnutá podpora cookies,
– zapnutá podpora JavaScriptu,
– nainstalovaný plugin Adobe Flash Player – nejnovější stabilní verze,
d) pro zobrazování některých prvků a informací musí být nainstalován software: Acrobat Reader, MB-CAD.
2. Internetové připojení s minimální rychlostí 512 kb/s.


§ 4 Zásady používání Servisu

1. K používání Servisu Uživatel musí:
a) vyplnit registrační formulář dostupný na stránkách Přihlásit se,
b) akceptovat obsah těchto Pravidel a udělit nezbytné souhlasy označením na formuláři vyžadovaných okének, tzv. checkboxů,
c) stisknout tlačítko „Zaregistrovat se“,
d) potvrdit registraci kliknutím na odkaz nacházející se ve zprávě zaslané na uvedenou e-mailovou adresu.
2. Administrátor si vyhrazuje možnost omezit přístup k Servisu pouze na Obchodní partnery Administrátora.
3. S okamžikem umožnění Žadateli přístupu do Servisu Administrátorem Servisu je mezi Uživatelem a Administrátorem Servisu uzavřena smlouva na dobu neurčitou o poskytování elektronickou cestou bezplatné služby přístupu do Servisu.
4. Uživatel může kdykoli ukončit používání služby přístupu do Servisu zasláním oznámení na adresu: strefa@aluprof.eu.


§ 5 Zásady poskytování služeb

1. Administrátor Servisu bude prostřednictvím Servisu zpřístupňovat zdarma:
a) obchodní informace a ceníky výrobků,
b) katalogy výrobků,
c) kalkulační software,
d) validační dokumenty.
2. Administrátor Servisu může kdykoli upravit funkčnost Servisu bez nutnosti informování o tom Uživatelů.
3. Administrátor Servisu si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah zveřejňovaný v Servisu.


§ 6 Ochrana osobních údajů

1. Údaje jako jméno, příjmení, firma, e-mail, město, země, PSČ, telefonní č. slouží pouze k ověření totožnosti Obchodního partnera za účelem umožnění přístupu do Servisu.
2. Uživatel poskytuje osobní údaje zcela dobrovolně, pokud je však neuvede, nebude moci používat Servis.
3. Administrátorem osobních údajů je společnost ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 819 53 00, e-mail: strefa@aluprof.eu.
4. Uvedené údaje budou sdělovány pouze oprávněným zaměstnancům Aluprof S.A. a externímu dodavateli služeb správy Servisu. V případě, že daný uživatel působí v oblasti obsluhované jednou z dceřiných společností ALUPROF S.A., mohou mít zaměstnanci této společnosti také přístup k údajům uživatele. Údaje mohou být také poskytnuty příslušným orgánům, pokud tyto budou k tomu zmocněny v souladu se závazným právem.
5. Informujeme, že vaše osobní údaje nebudou předávány do třetího státu / mezinárodní organizaci a také že nebudou zpracovány automaticky, včetně využívání pro profilování.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu využívání služby, až do okamžiku odhlášení služby podáním žádosti o zrušení přístupového účtu do servisu, zaslané na adresu strefa@aluprof.eu.
7. Informace o odhlášení společně s údaji může být uchovávána po dobu tří následujících let pro důkazní účely a po uplynutí této doby budou odstraněny.
8. Uživatel může kdykoli požádat Aluprof S.A. o přístup ke svým osobním údajům, jejich úpravu, odstranění nebo omezení zpracování a také právo podat stížnost proti zpracování a právo na přenášení údajů a získání jejich kopie. Za tímto účelem zašlete příslušnou zprávu se žádostí na adresu strefa@aluprof.eu. Uživatel může také sám měnit a aktualizovat své údaje, jsou viditelné a editovatelné po přihlášení.
9. Uživatel má také právo podat stížnost k dozorčímu orgánu – předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
10. Uživatel má právo kontaktovat inspektora ochrany údajů Administrátora – pan Michał Geilke, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com, tel. +48 33 819 53 00.


§ 7 Ochrana duševního vlastnictví

1. ALUPROF S.A. se sídlem na ul. Warszawska 153, 43‑300 Bielsko-Biała, je majitelem materiálů uvedených v tomto Servisu, s výjimkou souborů jiných firem (kooperantů), vhodně popsaných v servisu.
2. Veškerá práva k Servisu a jeho jednotlivým prvkům (s výjimkou výše uvedených souborů kooperantů) jsou vyhrazena pro ALUPROF S.A.
3. Uživatel má právo využívat materiály uvedené na stránkách Servisu pouze pro vlastní použití jako obchodní partner ALUPROF S.A., v rámci realizovaných projektů.
4. Uživatel je povinen zachovat v důvěrnosti autorizační údaje pro přístup do Servisu jako login a heslo a nemá právo poskytovat tyto údaje třetím osobám.


§ 8 Reklamační postup

1. Uživatel může podat reklamaci týkající se zpřístupněných služeb, nahlásit chybu v Servisu nebo navrhnout změnu jeho funkčnosti oddělení marketingu a Public Relation ALUPROF S.A. na e-mailovou adresu: strefa@aluprof.eu.
2. Nahlášení reklamace musí obsahovat následující údaje:
a) identifikační údaje Uživatele,
b) kontaktní údaje: telefonní číslo a e-mailová adresa,
c) popis problému.
3. Reklamace budou vyřizovány nejpozději do 30 dnů od data zaslání reklamace na výše uvedenou e-mailovou adresu.


§ 9 Odpovědnost

1. Administrátor Servisu nezaručuje nepřetržité fungování Servisu, které může být dočasně přerušeno v následku vzniku vnitřních okolností, jako jsou např. údržbové práce, nebo vnějších okolností nespojených přímo s činnostmi Administrátora Servisu, např. v následku působení vyšší moci, závady serveru obsluhujícího Servis nebo poruchy připojení k internetu.
2. Administrátor Servisu nenese odpovědnost za eventuální škody, které utrpí Uživatel výpadkem fungování Servisu a které jsou následkem používání Servisu v rozporu s Pravidly nebo se zákonem.
§ 10 Závěrečná ustanovení
1. Administrátor Servisu si vyhrazuje možnost zavádění změn v těchto Pravidlech v libovolném okamžiku bez nutnosti dalšího oznámení této skutečnosti Uživateli.
2. Pokud Administrátor Servisu zavede nová Pravidla, jejich ustanovení nabývají platnosti okamžikem zveřejnění v Servisu, výjimkou je situace, když v Pravidlech byl stanoven jiný termín jejich platnosti.
3. Ustanovení Pravidel jsou závazná pro Uživatele okamžikem jejich zveřejnění.
4. Neakceptaci změn zavedených v Pravidlech je třeba nahlásit na e-mailovou adresu strefa@aluprof.eu. V následku nahlášení bude Uživateli zablokována možnost využívání Servisu.
5. Veškeré spory vzniklé mezi Uživatelem a Administrátorem Servisu související s poskytováním služby, která je zmíněna v těchto Pravidlech, bude řešit místně příslušný soud pro sídlo Administrátora Servisu.